top of page

THE BOX MECHELEN

 Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige dienstverlening van THE BOX MECHELEN zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van THE BOX MECHELEN. Leden worden geacht de algemene voorwaarden goed te keuren bij aankoop van een beurtenkaart of abonnement. Zij worden geacht de voorwaarden voor betaling te hebben doorgelezen. THE BOX MECHELEN is gerechtigd de voorwaarden en huisregels te wijziging en/of aan te vullen.

Artikel 2. Lidmaatschap.

Onder het lidmaatschap wordt verstaan een lidmaatschap voor bepaalde tijd waarbij kan worden deelgenomen aan de lessen behorende tot dit betreffende lidmaatschap.
Artikel 2a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de website van THE BOX MECHELEN, of via het online inschrijvingssysteem, fitmanager, waarbij de leden door middel van een login reservaties kunnen maken.
Artikel 2b. Het lidmaatschap vangt aan op de dag van aankoop van een abonnement of beurt(en). Het lid is vanaf de startdatum het lidmaatschapsgeld verschuldigd en betaalt dit bij aanvang van de eerste les.
Artikel 2c. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Artikel 2d. Naar aanleiding van het niet naar waarheid invullen van het inschrijfformulier kan een deelnemer geweigerd worden voor deelname aan lessen in THE BOX MECHELEN
Artikel 2e. THE BOX MECHELEN is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun abonnement(en) op te zeggen zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden is verschuldigd als men zich niet aan de huisregels houdt.

 

Artikel 3. Kosten lidmaatschap.

Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap. THE BOX MECHELEN bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden.
Artikel 3a. Betaling van het lidmaatschap geschiedt volgens de overeenkomst die is gesloten tussen THE BOX MECHELEN en het lid. De kosten van het lidmaatschap dienen onmiddellijk door ondergetekende betaald te worden aan THE BOX MECHELEN.
Artikel 3b. Een lid kan zich kosteloos uitschrijven tot 6 uur voor aanvang van een avond training, en tot 12u voor een ochtendtraining. Uitschrijven in een korte tijdspanne van 60 minuten voor aanvang van een sessie is niet meer mogelijk. Er wordt in dit geval, en bij afwezigheid van het lid, één beurt in vermindering gebracht van de beurtenkaart.

Artikel 4. Duur van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap wordt afgesloten voor de gekozen periode en wordt niet automatisch verlengd. Een beurtenkaart is strikt persoonlijk en is 3 maanden geldig.
Artikel 4a. Het lidmaatschap kan niet op on hold gezet worden door het lid zelf. THE BOX MECHELEN kan alleen het lidmaatschap op on hold zetten wanneer het lid o.w.v. medische redenen niet kan verder sporten. Het lidmaatschap wordt nooit op on hold gezet o.w.v. een vakantie.

Artikel 5. Beëindiging van een lidmaatschap.

THE BOX MECHELEN behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in één van onderstaande gevallen;
a. Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden of huisregels van THE BOX MECHELEN ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van THE BOX MECHELEN misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.
b. Met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet is voldaan. Leden kunnen zelf het lidmaatschap niet opzeggen. Het lidmaatschap is lopende voor de gekozen periode.

Artikel 6. Blessures/ziekte door training.

In geval van ziekte of een blessure of ander letsel waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is kan na toestemming van THE BOX MECHELEN het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet, uitgezonderd blessure en/of ziektes van korter dan 1 week. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 7. Risico en aansprakelijkheid.

Op THE BOX MECHELEN rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de training. Deelname aan de trainingen bij THE BOX MECHELEN en andere activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
Artikel 7a. THE BOX MECHELEN is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.
Artikel 7b. THE BOX MECHELEN is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven om letsels te voorkomen.
Artikel 7c. THE BOX MECHELEN is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of een andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
Artikel 7d. THE BOX MECHELEN is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
Artikel 7e. THE BOX MECHELEN is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van THE BOX MECHELEN. De aansprakelijkheid is echter gemaximaliseerd tot een bedrag gelijk aan het lidmaatschapsgeld over 12 maanden.

Artikel 8. Gedrag van leden.

Leden zullen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten welke THE BOX MECHELEN aanbiedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende leden. Incorrect, ruig of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

bottom of page